Przejdź do treści

Przedszkole nr 385

Przedszkole nr 385

Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 385 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole385wawa.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zdjęcia na stronie zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności publicznej nie zawierają opisów alternatywnych. 

Zdjęcia z roku szkolnego 2020/2021 nie zawierają pełnych opisów alternatywnych, ale są opisane wydarzenia, których zdjęcia dotryczą.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Mitura , e-mail: p385@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226438697. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole mieści się w parterowym budynku. Wejście do przedszkola ma specjalną pochylnię dostosowaną do wózków i osób z ograniczoną sprawnością.

W przedszkolu osoby poruszające się na wózkach nie mają możliwości skorzystania z toalety i dostania się do dwóch sal dydaktycznych.

W przedszkolu nie ma udogodnień typu informacje głosowe, pętle indukcyjne itp.

Przedszkole nie posiada własnego parkingu, w najbliższej okolicy znajduje się ogólnodostępny parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z psem asystujacym mogą wejść do przedszkola po wcześniejszym uprzedzeniu takiego zamiaru.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Skip to content