Przejdź do treści

Przedszkole nr 385

Przedszkole nr 385

Strona główna / Grupa 2

Grupa 2

Nauczycielki:   Małgorzata Mitura, Małgorzata Zakrzewska, Grażyna Nowak

Pomoc nauczyciela: Monika Krawiec

Pracownik obsługi: Anna (Irena) Mirek

Godziny pracy grupy: 8:00 -16:00

Realizacja podstawy programowej w październiku:

Osiągnięcia dziecka

– estetycznie porządkuje produkty w kąciku tematycznym IV.11

– nazywa i opisuje wybrane owoce IV.2, IV.5, IV.18

– słucha piosenki, tańczy do muzyki IV.7

– wzbogaca słownictwo IV.2

– rozwiązuje zagadki IV.5

– dostrzega i kontynuuje rytmy IV.12

 – chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej  I.5

– rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa owocowe IV.2, IV.18

– przelicza elementy, wskazuje gdzie jest ,,mniej’’, a gdzie ,,więcej IV.15

– czerpie radość ze wspólnej zabawy I.5, III.5

– ustala położenie przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów IV.14

– sprawnie liczy uczestniczy w zabawach badawczych IV.13

– formułuje wnioski IV.2

– zwraca uwagę na higienę i utrzymanie porządku w swoim otoczeniu I.1, I.3,I.7

-doskonali sprawność dłoni i palców I.7

 – estetycznie porządkuje produkty w kąciku warzywnym IV.11

– nazywa i opisuje wybrane warzywa IV.2, IV.18

– ustala położenie przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów IV.14

– uważnie słucha III.8

– odpowiada na pytania dotyczące treści utworu IV.5

– ogląda obrazy, wyodrębnia ich elementy IV.9

– dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej II.11

– swobodnie wypowiada się na określony temat IV.2

– poznaje zasady zdrowego odżywiania się oraz zdrowego stylu życia z.7

– uważnie słucha III.8

– wykonuje proste eksperymenty IV.13

– formułuje wnioski IV.2

– tworzy pracę plastyczną IV.1, IV.11

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola III.5

– nazywa owoce i warzywa, zadaje pytania dotyczące pracy w sklepie IV.2, IV.18, Iv.20

– ustala położenie przedmiotów w stosunku do innych przedmiotów IV.14

– zgodnie bawi się z rówieśnikami III.5

– wciela się w role IV.1

– prawidłowo przelicza elementy IV.15

– uczestniczy w zabawach ruchowych I.5

– ogląda książki i albumy przyrodnicze IV.19

– nazywa wybrane drzewa IV.18

– wskazuje podobieństwa i różnice między niektórymi gatunkami drzew IV.2, IV.18

– wie, jak należy zachować się podczas spaceru z.7

– opisuje wygląd drzewa IV.2, IV.18

– poznaje części drzewa (korzenie, pień, korona) IV.18

-dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej II.11

– obserwuje korę drzew, poznaje fakturę IV.18

-doskonali sprawność dłoni oraz palców podczas odrysowywania kory drzew I.7

– uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

– współdziała z dziećmi w zabawie III.5

– zwiększa świadomość ciała i jego możliwości I.5, I.8

– poznaje budowę liścia IV.18

– uważnie słucha III.8

– odpowiada na pytania IV.5

– tworzy pracę plastyczną IV.1

– powtarza proste układy ruchowe IV.7

– kształtuje prawidłowy tor oddechowy, wydłuża fazę wydechową IV.2

-uczestniczy w zabawie ruchowej I.5

– poznaje budowę oraz funkcje korzeni IV.18

– uważnie słucha III.8

– odpowiada na pytania IV.5

-nazywa owoce oraz liście wybranych drzew IV.2, IV.18

– dobiera w pary owoce oraz liście IV.18

– doskonali umiejętności wokalne IV.7

– ilustruje historię za pomocą dźwięków wydawanych przez różne przedmioty IV.7

-bawi się naturalnymi materiałami I.6

– swobodnie improwizuje do muzyki IV.7

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w lesie IV.18, IV.2

– uważnie słucha III.8

– rozwiązuje zagadki IV.5

– układa obrazki  w szeregu od najmniejszego do największego i odwrotnie IV.12

– składa obrazek z części IV.5

– śpiewa piosenkę lub rytmicznie recytuje wierszyk IV.7 , IV.5

– wie, jak wygląda lis, poznaje jego zwyczaje IV.18

– przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt II.10

-układa lisa z trójkątów według podanego wzoru IV.11, IV.12a

– wie, jak należy zachowywać się podczas spaceru z.7

 – recytuje wiersz IV.5

– poznaje wygląd i zwyczaje jeży IV.18

– przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt II.10

– uważnie słucha III.8

– odpowiada na pytania IV.5

– doskonali umiejętność przeliczania, wie, ile to jest ,,tyle samo’’ IV.15

– rozpoznaje i nazywa przedmioty ułożone z patyczków IV.9, IV 2

– śpiewa piosenkę, wygrywa prosty rytm IV.7

– opisuje wygląd wiewiórki IV.2, IV.18

– poznaje zwyczaje wiewiórek IV.18

– przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt II.10

– uważnie słucha III.8

– wzbogaca słownictwo IV.2

– poznaje wybrane gatunki orzechów IV.18

– doskonali umiejętność przeliczaniaIV.15

– rozpoznaje i nazywa niektóre grzyby IV.2, IV.18

– wie, które grzyby są jadalne, a które niejadalne IV.18

– przelicza kropki muchomora, odróżnia liczenie błędne od poprawnego, poznaje cyfry od 1 do 3 IV.15

– tworzy pracę plastyczną IV.1

– doskonali sprawność palców IV.7

– wzmacnia pozytywne relacje w grupie III.2, III.6

– odpowiada na pytania IV.5

– uważnie słucha III.8

– wypowiada się na określony temat IV.2, IV.5

– wie, co znaczy być dobrą koleżanką/dobrym kolegą III.5, III.6

– poznaje budowę utworu IV.7

– tworzy portret koleżanki lub kolegi IV.1

– dostrzega umiejętność liczenia oraz pojęcie ,,para’’ IV.15

– wzmacnia pozytywne relacje w grupie III.2, III.6

– doskonali umiejętności grafomotoryczne IV.1, IV.8

– przygotowuje masę solną i się nią bawi I.7

wzmacnia pozytywne relacje w grupie III.2, III.6

– doskonali zmysł dotyku z.3

– cierpliwie czeka na swoją kolej II.8

– nazywa zabawki IV.2

– uważnie słucha III.8

– odpowiada na pytania IV.5

– doskonali umiejętność wypowiadania się IV.2

-klasyfikuje przedmioty IV.12

– przelicza elementy zbiorów IV.15

– eksperymentuje głosem IV.7

– doskonali zmysł słuchu IV.7

– rozpoznaje i nazywa usłyszane dźwięki IV.7

–  odczytuje i odtwarza proste rytmy IV.12, IV.7

– rozwiązuje zagadki IV.5

– zna i nazywa kolory IV.12

– doskonali umiejętności matematyczne IV.15

– eksperymentuje z magnesami IV.13

– poprawnie reaguje na sygnał III.8

– wzmacnia pozytywne relacje w grupie III.6

Skip to content