Przejdź do treści

Przedszkole nr 385

Przedszkole nr 385

Strona główna / Dokumenty przedszkola / Koncepcja naszej pracy

Koncepcja naszej pracy

„Nauczyciele, rodzice, dzieci są nićmi jednego kłębka, które powinny łączyć się w harmonijnym splocie” C. Freinet

Każde dziecko jest dla nas ważne, nie szczędzimy wysiłku w tworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości naszych wychowanków.

Główne założenia:

Zapewnienie dzieciom właściwych i bezpiecznych warunków pobytu -program wychowawczy – ustalone normy i zasady zachowania

Rozwijanie aktywności twórczej dziecka -realizacja innowacji pedagogicznej „Rozwijanie twórczej aktywności dzieci poprzez stosowanie technik Celestyna Freineta”.

Rozwijanie postawy kreatywnej wśród nauczycieli -doskonalenie zawodowe nauczycieliudział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu

Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej -plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem.

Nasi rodzice

Włączają się w życie przedszkola, w organizację naszych działań.

Są partnerami w tworzeniu przyjaznego klimatu w naszej placówce.

Wspierają przedszkole, współpracują z dyrektorem, nauczycielami i pracownikami przedszkola, służą swoją zawodową wiedzą.

Otrzymują obiektywną informację o rozwoju dziecka

Uzyskują pomoc specjalistów: logopedy, psychologa.

Nasze dziecko

Jest radosne i czuje się bezpiecznie.

Poznaje normy i zasady postępowania – uczy się rozróżniać co jest dobre i co złe.

Rozwija się twórczo.

Zaspokaja swoje naturalne potrzeby na miarę swoich możliwości.

Chętnie podejmuje zabawy, jest otwarte na różne propozycje.

Buduje pozytywny obraz samego siebie, uczy się dostrzegać swoje mocne strony, radzić sobie z problemami i łagodnie znosić porażki.

Jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego.

Nasz nauczyciel

Realizuje zadania przedszkola, przestrzega prawa oświatowego.

Podejmuje działania innowacyjne,.

W swojej pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej kieruje się założeniami pedagogiki C.Freineta, wdraża techniki Freineta.

Jest inspiratorem i inicjatorem działań dzieci.

Gromadzi i prezentuje wytwory dzieci, jest animatorem który rozbudza zaciekawienie

Dostosowuje tematykę zajęć do zainteresowań i potrzeb dzieci, wyzwala w nich motywację do pracy.

Zawsze czuwa nad komfortem i bezpieczeństwem dziecka

Stwarza sytuacje dzieciom do poszukiwania, eksperymentowania i poznawania świata.

Zachęca dziecko do podejmowania własnych poszukiwań, służy pomocą i radą.

Ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Współpracuje z rodzicami- wspierając rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka.

Techniki Freineta w pracy nauczyciela przedszkola

Techniki swobodnej ekspresji artystycznej: plastycznej, muzycznej, ruchowo-sportowej, tanecznej, słownej:

cel →wykorzystanie różnych form ekspresji artystycznej, celem kształcenia rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego

żywy teatr, rysunek, prace plastyczne, kółka zainteresowań

Techniki kształtowania samodzielności:

cel → wyzwalanie zainteresowań dzieci, zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnych dziedzin, kształcenie nowych samokontroli i samooceny

doświadczenia poszukującego, metoda projektu, fiszki

Techniki służące kształtowaniu zdolności językowych

cel → umożliwienie dzieciom swobodnego wyrażania myśli, wzbogacenie języka o nowe środki ekspresji

techniki swobodnych tekstów, korespondencja między przedszkolna, gazetka przedszkolna

Skip to content